w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi Utama | Fungsi Unit - unit | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |

Visi

Semua projek-projek pembangunan dirancang dan dilaksanakan dengan sempurna.

image

Misi

Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek pembangunan dengan menggunakan kaedah yang berkesan.

image

Objektif
Memastikan pelaksanaan projek pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara:
 
pointer_purple

Merancang bajet dengan lebih efisyen.

pointer_purple

Melaksana dan menyelenggara projek mengikut jadual yang ditetapkan.

pointer_purple

Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar.

pointer_purple

Menilai projek pembangunan yang siap dilaksanakan bagi mendapatkan hasil dan impak projek.

image

Fungsi Utama
pointer_purple

Menyelaras bajet pembangunan bagi projek-projek pembangunan KPKT. 

pointer_purple

Menyelaras pelaksanaan dan menyelenggara projek-projek pembangunan KPKT.

pointer_purple

Menyelaras pemantauan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan KPKT.

pointer_purple

Menyelaras penilaian program / projek pembangunan KPKT.

image

Fungsi Unit - Unit Di Bawah Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
pointer red

 Unit Pemantauan Projek

 
pointer red

Menyelaras pemantauan projek pembangunan KPKT bagi Rancangan Pembangunan 5 Tahun.

pointer red

Urus Setia Mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian.

pointer red

Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan Peringkat KPKT.

pointer red

Sekretariat Kementerian bagi Mesyuarat Peringkat Menteri Kluster Infrastruktur dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Infrastruktur.

pointer red

Menyelaras sistem maklumat dalam Sistem Pemantauan Projek (SPP II).

pointer red Urus Setia Lawatan Pemantauan Projek oleh Pengurusan Tertinggi KPKT.
 
pointer red

 Unit Bajet Pembangunan

 
pointer red

Merancang dan menyelaras penyediaan Bajet Pembangunan :

 
i.  Tahunan
ii.  Rancangan Pembangunan 5 Tahun
pointer red

Memantau prestasi perbelanjaan pembangunan KPKT.

pointer red

Menyelaras urusan permohonan Notis Perubahan dan urusan pindah peruntukan

 
pointer red

 Unit Penilaian

 
pointer red

Menganalisa keperluan melaksanakan penilaian keberkesanan dan hasil projek/program kementerian.

pointer red

 

Merancang, menyelaras dan melaksanakan kajian penilaian keberkesanan dan hasil projek/program pembangunan dengan Kerjasama Jabatan serta agensi pelaksana.

pointer red

Menyelaras pembentangan kajian penilaian outcome dan penambahbaikan peringkat kementerian dan agensi pusat

pointer red

Merancang, menyelaras dan menilai pelaksanaan Aktiviti Penilaian Inspektorat (API) Kementerian.

pointer red

Menilai dan memantau ketersediaan pengoperasian projek pembangunan yang telah siap.

pointer red
 
Menyelaras pencapaian dan pelaksanaan KPI Bahagian.
 
pointer red Menyemak dan menyelaras maklum balas bagi penemuan serta teguran pengauditan khas Jabatan Audit Negara.
 
pointer red

 Seksyen Khidmat Pengurusan

 
pointer red

Menyelaras dan mengawalselia perbelanjaan Mengurus Bahagian.

pointer red

Menguruskan akaun dan pembayaran.

pointer red

Menyelaras urusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.

pointer red

Menyelaras pengurusan pentadbiran Bahagian termasuk pengurusan fail dan rekod, kenderaan, keperluan peralatan dan kelengkapan.

pointer red

Menyelaras pengurusan aset alih dan stor Bahagian.

pointer red

Menyelaras pengurusan keselamatan Bahagian.

pointer red

Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Bahagian.

pointer red Menyelaras urusan-urusan perkhidmatan dan sumber manusia melibatkan pegawai/kakitangan Bahagian.
 
pointer red

 Unit Pengurusan Projek

 
pointer red

Mengurus pelaksanaan dari segi perancangan, penyelarasan, dari awal sehingga akaun ditutup.

pointer red

Menyelaras penyediaan kajian kemungkinan projek.

pointer red

Menyediakan laporan bulanan kemajuan projek.

pointer red

Menyelaras pelaksanaan projek di peringkat pembinaan dan mengenalpasti pemasalahan.

pointer red

Pusat rujukan mengenai projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek.

 
pointer red

 Unit Senibina

 
pointer red

Menyedia dan susun atur  rekabentuk senibina dan lukisan butiran projek.

pointer red

Penyelarasan sokongan dan kelulusan dari Jabatan Teknikal dan PBT.

pointer red

Memastikan pelaksanaan projek mematuhi syarat-syarat dari segi piawaian dan kos.

pointer red

Menyelaras Penyata Kehendak dalam projek-projek "Design & Build" dan penilaian teknikal tender.

pointer red

Memantau pelaksanaan projek yang diselia oleh Juruperunding dalam hal-hal berkaitan senibina.

pointer red Memberi khidmat nasihat dalam hal senibina kepada Jabatan dan Kementerian.
 
pointer red

 Unit Kejuruteraan Awam dan Struktur

 
pointer red

Mengkaji kesesuaian tapak projek dari segi kejuruteraan sebelum projek tersebut dimulakan.

pointer red

Mengurus, menyelaras dan merekabentuk semua perkara yang berkaitan dengan penyediaan kejuruteraan awam.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam hal-hal berkaitan dengan kejuruteraan awam.

pointer red
 
Menjalankan kerja penyiasatan tanah untuk sesuatu projek.
 
pointer red
 
Menyediakan rekabentuk asas yang bersesuaian dengan hasil siasatan tanah yang telah dijalankan.
 
pointer red
 
Menyedia rekabentuk struktur dan lukisan-lukisan yang berkaitan.
 
pointer red Memberi khidmat nasihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejuruteraan struktur kepada Jabatan / Bahagian.
   
pointer red

 Unit Kejuruteraan Elektrik

 
pointer red

Menyelaras pelaksanaan kerja penyelenggaraan sistem elektrik bagi projek penyelenggaraan KPKT.

pointer red

 

Bertanggungjawab memantau kerja-kerja pemasangan elektrikal untuk luar dan dalam bangunan yang diselia oleh Juruperunding Elektrikal bagi semua projek di bawah KPKT.

pointer red

 

Bertanggungjawab memastikan keperluan kerajaan di dalam Penyata Kehendak menepati garis panduan yang dikehendaki pelanggan dalam semua projek pembinaan KPKT.

pointer red

Membuat penilaian skop dan semakan lukisan untuk sistem elektrikal bagi projek Reka dan Bina.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam aspek elektrikal kepada Jabatan dan Kementerian.

pointer red

 Unit Kejuruteraan Mekanikal

 
pointer red

Menyelaras pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem Mekanikal bagi semua projek.

pointer red

Penyediaan dan penilaian tender dari aspek mekanikal untuk projek "Reka & Bina".

pointer red

Merancang keperluan sistem mekanikal dalam bangunan dan merekabentuk sistem dan kelengkapan mekanikal.

pointer red

Menyelaras dan mengawas pemasangan sistem mekanikal bagi memastikan sistem berfungsi.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam aspek mekanikal kepada Jabatan dan Kementerian.

 
pointer red

 Unit Kontrak dan Ukur Bahan

 
pointer red

Menyemak dokumen meja tawaran dan menyediakan dokumen kontrak yang lengkap serta menepati perundangan kontrak.

pointer red

Menyediakan anggaran jabatan bagi sesuatu projek.

pointer red

Menyemak, menilai dan mengesyorkan kos-kos yang terlibat semasa peringkat prakontrak, semasa pembinaan dan selepas kontrak.

pointer red

Memberi khidmat nasihat berkaitan permohonan pinjaman di bawah Skim Pinjaman Perumahan (SPP).

pointer red

Menyedia anggaran kos bahan-bahan binaan serta bahan / kaedah alternatif.

pointer red Mengemaskini harga bahan-bahan binaan, kos binaan dan kos keseluruhan projek-projek untuk maksud perbelanjaan dan kajian.
 
pointer red

 Unit Ukur Tanah

 
pointer red

Menjalankan kerja-kerja pengukuran tapak projek dan penyediaan pelan tapak.

pointer red

Menguruskan penyediaan dokumen perjanjian (MoA) dangan Perunding Ukur.

pointer red

Menguruskan bayaran kepada Perunding Ukur.

pointer red

Penyediaan Pelan untuk permohonan hakmilik, pengambilan balik tanah dan pajakan.

pointer red

Membuat semakan ke atas pelan Pra-Hitungan yang disediakan oleh Perunding Ukur.

pointer red

Pemantauan terhadap kemajuan kerja Perunding Ukur.

 
pointer red

 Unit Penyelenggaraan

 
pointer red
 

Menyelaras perkhidmatan penyelenggaraan minor, major dan berkala bagi semua bangunan-bangunan di bawah tanggungjawab KPKT.

pointer red

Menyediakan Laporan penyelenggaraan dari masa ke semasa.

pointer red

Membuat pemeriksaan dan penilaian berkala.

pointer red

Menguruskan perolehan kontrak kerja penyelenggaraan.

pointer red

Penyeliaan kerja-kerja penyelenggaraan.

 
pointer red

 Pejabat-pejabat Wilayah

 
pointer red

Bertanggungjawab menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan KPKT.

pointer red

Mengurus hal yang berkaitan pentadbiran Pejabat Wilayah.

pointer red

Membantu Kerajaan Negeri mengenalpasti projek baru, membuat kajian kemungkinan keperluan perumahan.

pointer red

Membantu pihak Ibu Pejabat membuat kajian terperinci projek yang telah diluluskan.

pointer red

 

Menyelaras dan mengawasi agar kerja pembinaan dibuat mengikut spesifikasi dan kualiti yang ditentukan dan segala urusan berkaitan dengan pentadbiran kontrak, sehingga peringkat memperolehi Sijil Kelayakan Menduduki (CF) dan pembaikan kecacatan.

pointer red

Membantu melaksanakan pemeriksaan rumah bagi Skim Pinjaman Perumahan (SPP).

pointer red

Membantu memastikan dasar dan arahan Kementerian dipatuhi dan dilaksanakan.

pointer red Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kerajaan Negeri  berkaitan projek-projek yang dikendalikan oleh Kerajaan.

image

Piagam Pelanggan
 
  1.

 

Mengemukakan permohonan Notis Perubahan (NOC) yang lengkap daripada Jabatan ke Unit Perancangan Ekonomi (UPE) dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

  2.
 

Mengemukakan permohonan tanah yang lengkap ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

  3.

 

Memastikan bahawa setiap bil / tuntutan bayaran kerja yang telah disemak dan disahkan dihantar kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh tidak melebihi dua (2) hari bekerja dari tarikh ianya diterima.

 

image

Carta Organisasi
Sila klik  Carta Organisasi Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek.

 
   
pointer_purple Cawangan Pembangunan
 
 •  
Unit Pemantauan Projek  
 •  
Unit Bajet Pembangunan  
 •  
Unit Penilaian  
 •  
Seksyen Khidmat Pengurusan  
   
pointer_purple Cawangan Pengurusan Projek
 
 •  
Unit Pengurusan Projek
 •  
Unit Kontrak dan Ukur Bahan
 •  
Unit Kejuruteraan Awam dan Struktur
 •  
Unit Senibina
 •  
Unit Kejuruteraan Ukur Tanah
 •  
Unit Kejuruteraan Mekanikal
 •  
Unit Kejuruteraan Elektrik
   
pointer_purple  Cawangan Pelaksanaan Projek
 
 •  
Unit Penyelenggaraan
 •  
Pejabat Wilayah 1
 •  
Pejabat Wilayah 2
 •  
Pejabat Wilayah 3
 •  
Pejabat Wilayah 4
 •  
Pejabat Wilayah 5
 •  
Pejabat Wilayah 6

image

image Alamat Surat - Menyurat
 
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 5 - 9, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya, Malaysia.
 
No. Telefon : 603-8891 5000                                                                                                                                                           
No. Faks : 603-8891 3490
E-mel : papbd@kpkt.gov.my

image


Last Updated 2021-08-07 00:21:47 by Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page